30.10.2020 · Es reprenen les reunions dels grups de treball sectorials de la FEGP

Comunicats de premsa Networking Sectorials Serveis Empresarials

Aquesta setmana s’han reprès les reunions dels grups de treball sectorials de la FEGP. D’una banda, dimarts van tenir lloc les reunions dels grups sectorials de construcció i també la de transformació digital. Per altra banda, dimecres es van realitzar les reunions del grups sectorials de serveis empresarials i d’indústria.

A la sectorial de construcció es va tractar de manera específica el Pla Territorial Parcial del Penedès. Els PTP són una figura de planificació territorial derivada del Pla territorial general de Catalunya (PTGC) que estableixen el model territorial dels àmbits funcionals amb un horitzó de 15-20 anys.

A la sectorial de transformació digital es va parlar de les bones pràctiques en el sector i es va posar èmfasi a treballar una estratègia per posicionar-se al Mobile World Congress.

La sectorial de serveis empresarials va treballar especialment el projecte de com podem visualitzar i treballar el networking entre empreses.

Per últim, a la sectorial d’indústria hi va anar convidat el Sr. Kilian Garcia, director d’Internacional de Foment del Treball per fer una presentació del Pla Europeu de Recuperació.