Gaudir del treball en benefici de tots

Bloc Opinió

L’àmbit laboral és un dels espais de desenvolupament personal i professional més importants per a les persones i es pot considerar pràcticament indissociable respecte al nivell general de satisfacció o insatisfacció vital. Per més satisfactòries que siguin les nostres relacions personals i familiars, si les hores que passem a la feina són un temps d’angoixa o malestar és molt possible que aquesta insatisfacció la traslladem a les persones més properes i tingui repercussions disfuncionals en les nostres relacions i en tots els àmbits de la nostra vida, inclòs l’aspecte vinculat a la salut emocional i física. En aquest sentit, somatitzem fàcilment el malestar, la irritació, la tristor o l’ansietat, convertint-los en problemes que poden afectar diferents parts i òrgans del nostre cos.  A tall d’exemple i segons els experts, un elevat percentatge dels trastorns digestius són d’origen emocional.

L’activitat laboral pot desenvolupar-se en un entorn motivador, amb reptes assumibles i de creixement personal i sociolaboral, o bé en un espai d’insatisfacció, d’abatiment i de rutina. Segons els experts, quasi un terç de la nostra vida el dedicarem a treballar. Aconseguir la satisfacció laboral és un objectiu prou important per tal que invertim un temps a pensar-hi i a cercar la forma de sentir-nos a gust en el nostre entorn laboral i en el desenvolupament de la nostra tasca professional, ja que pot donar-nos maldecaps i angoixa, però també reconeixement i satisfaccions que preservin el nostre benestar material i emocional i la nostra autoestima de forma saludable.

Podem preguntar-nos si aquest objectiu d’aconseguir un entorn laboral satisfactori interessa únicament a les persones individualment considerades, ja siguin directius, administratius, tècnics o treballadors de base, o bé interessa també i de forma molt destacada a la pròpia empresa. ¿Les empreses poden tenir interès en articular els mitjans necessaris per tal de promoure una convivència laboral satisfactòria i que les persones dels seus equips es sentin a gust i motivades en el seu entorn de treball?

Exercir la tasca laboral, del nivell que sigui, amb interès, motivació i bona convivència comporta benestar emocional i energia positiva per impulsar les persones a optimitzar les seves capacitats i habilitats en col·laboració amb els companys i companyes. Per a l’empresa és un important valor afegit,  ja que pot reduir o acabar amb l’absentisme laboral i contribuir a consolidar equips de persones implicades al màxim, que desenvolupin la seva feina a ple rendiment intel·lectual, incentivant la creativitat i la col·laboració per aconseguir els objectius i projectes definits per l’empresa.

En aquesta línia, l’article “Being happy at work matters”, d’Annie Mckee fruit d’una investigació publicada a la Harvard Bussiness Review, reuneix experiències que demostren que els sentiments positius son capaços de crear un augment de l’optimisme, la motivació i la creativitat de les persones empleades. A més, s’afirma que quan les persones senten aquesta espècie d’energia positiva treballen millor i són considerablement més felices en el seu treball. Segons els resultats d’aquesta investigació, la mateixa autora i els seus col·laboradors destaquen tres claus a tenir en compte per aconseguir la satisfacció a l’entorn laboral:

1. Sentit de pertinença: les persones que es senten valorades en el seu treball i que saben que amb les seves contribucions poden facilitar que s’aconsegueixin els objectius que l’empresa requereix, es senten emocionalment compromeses i connecten millor amb els objectius de l’organització. Això fa les coses més fàcils per a l’empresa i també per als treballadors que es sentiran més segurs respecte al seu entorn laboral i possiblement més productius en el desenvolupament de la seva tasca diària.

2. Visió de futur: segons Mackee, associat al sentit de pertinença està la visió de futur. Això permet als professionals visualitzar que el seu lloc de treball és segur i que tenen un espai reconegut dins de la companyia. Aquesta seguretat de futur genera habilitats de lideratge i un major compromís amb l’empresa.

3. Recolzament: quan els treballadors es senten recolzats i aconsegueixen confiar en els seus companys i en els seus caps, la col·laboració i el compromís es multipliquen. A més, l’ànim millora i es generen vincles més forts que poden excedir l’àmbit estrictament laboral.

Segons aquesta investigació i la pròpia experiència, pot ser molt útil per a les empreses esmerçar recursos en crear les condicions necessàries per tal d’aconseguir que l’empresa sigui un espai de convivència professional, de desenvolupament vital, generador de motivació i provocador de reptes pels quals esforçar-se i despertar les nostres aptituds i recursos personals en línia amb els objectius i l’eficiència empresarial. 

Una d’aquestes condicions necessàries rau en vetllar per aconseguir una bona convivència a l’entorn laboral, fins i tot avançant-nos, de forma preventiva, a l’esclat de possibles problemes. Com en tots els àmbits de les relacions humanes, no sempre és fàcil, però es poden dur a terme actuacions professionals adreçades a crear les condicions necessàries per potenciar la confiança i les relacions de col·laboració en el sí dels equips de treball, per tal que la convivència sigui saludable, encoratjadora, integradora i fructífera, tant en benefici de les persones, com de les empreses.