Sabadell Flex Empresa: especialment dissenyat per millorar la compensació i el benestar dels teus empleats

Notícies d'empresa

Sabadell Flex Empresa és una solució digital que ofereix un ventall de productes i serveis perquè, com a empresa, ofereixis als teus empleats la possibilitat que s’acullin a un sistema de retribució flexible. Això els permetrà destinar una part del seu salari brut anual a la contractació d’alguns productes i serveis i aconseguir un benefici fiscal. El cost del producte es descompta del salari brut, es redueix la base liquidable i, per tant, la tributació a l’IRPF.

Característiques principals

  • Gràcies a la retribució flexible, els teus empleats es beneficien d’uns avantatges fiscals que els permeten optimitzar el seu salari. Sabadell Flex Empresa permet oferir millors condicions i retribució als empleats sense necessitat que l’empresa hagi d’incrementar els salarials. És l’empleat qui decideix substituir part del seu sou monetari per la retribució en espècie (productes o serveis).
  • Flexible i adaptable a les necessitats de cada empresa amb un paquet de productes de valor afegit. Sabadell Flex Empresa s’adapta a les necessitats de cada empresa. Permet oferir un ventall de productes i serveis i destinar-los al col·lectiu d’empleats que defineixi l’empresa. Particularment, inclou:
  1. Assegurança de vida estalvi de la modalitat unit link (Pla de Jubilació Col·lectiu), que instrumenta compromisos per pensions, amb un esquema d’inversió adaptat al cicle de vida i vinculat a la data estimada de jubilació de cada empleat. En aquesta modalitat d’assegurança, el prenedor, que és l’empresa que contracta l’assegurança, i els assegurats, que seran els empleats que s’incorporin a l’assegurança, assumeixen íntegrament els riscos derivats de la inversió, sense que l’asseguradora n’assumeixi cap. El valor de la provisió matemàtica depèn de les fluctuacions dels mercats financers, aliens al control de l’asseguradora, i els resultats històrics no són un indicatiu de resultats futurs, ja que hi ha risc de pèrdua total o parcial de la inversió.
  2. Serveis de restaurant, de llar d’infants i de transport.
  • Incorporació voluntària de l’empleat. L’empleat pot escollir voluntàriament percebre part de la seva retribució salarial en espècie i destinar-la a la contractació de diferents productes i serveis per optimitzar fiscalment la seva retribució i adaptar-la a les seves necessitats personals i familiars en cada moment.
  • Amb una gestió àgil i digital. Sabadell Flex Empresa permet una administració de la retribució flexible, senzilla i digital, amb un seguiment complet i una comunicació automatitzada perquè l’empleat tingui una experiència òptima.
  • Fiscalitat de l’empleat. L’empleat pot destinar fins a un màxim del 30% del seu salari brut anual a la contractació de productes i serveis compresos a la plataforma de retribució flexible Sabadell Flex Empresa, i gaudirà d’exempcions fiscals que li permetran optimitzar el salari d’acord amb els límits establerts a la legislació fiscal vigent.
  • Règim laboral i tractament fiscal per a l’empresa. Les quantitats aplicades al Pla de Retribució Flexible també tenen la consideració de retribució i es consideren, juntament amb la resta de retribucions dineràries i en espècie que l’empleat percebi, a efectes d’indemnitzacions, revisions salarials, prestacions vinculades al salari brut i cotitzacions a la Seguretat Social. Aquestes quantitats també es consideren despeses deduïbles a l’impost sobre societats en el moment en què meriten per la contractació dels productes del pla de retribució flexible, llevat de les referents a les aportacions al Pla de Jubilació Col·lectiu, en què la seva deducció es difereix a l’hora de cobrar les prestacions de l’assegurança.

Com pots contractar Sabadell Flex Empresa?

Oferir aquesta solució als empleats és realment senzill amb Sabadell Flex Empresa.
En contractar Sabadell Flex Empresa, l’empresa es dona d’alta en una plataforma digital, tria els productes que vol oferir als seus empleats entre tot el ventall disponible i carrega a la plataforma els empleats que vol seleccionar per a aquest servei. Aquesta plataforma s’encarrega de tota la gestió i administració posterior.
Com que la incorporació al Pla de Jubilació Col·lectiu i a la resta de productes és voluntària, caldrà que el treballador que vulgui adherir-s’hi signi un annex al contracte laboral de modificació de les condicions retributives.
Els empleats que s’adhereixin a la retribució salarial flexible poden contractar els productes i serveis que decideixin voluntàriament entre els disponibles a la plataforma. Sabadell Flex Empresa ofereix tota la informació i les eines perquè l’empleat pugui donar-se d’alta, modificar i gestionar els serveis elegits de manera senzilla, àgil i digital.

Més avantatges del Sabadell Flex Empresa

• Contribueix a atraure i retenir talent i incrementar el compromís. Els treballadors perceben que
l’empresa es preocupa pel seu benestar i per les seves necessitats personals i familiars.
• Permet optimitzar el salari net disponible mensual de l’empleat sense cost salarial per a l’empresa,
el qual es beneficia dels avantatges fiscals de la retribució en espècie que ofereixen els sistemes
de retribució flexible. A més, els productes i els serveis oferts tenen uns preus competitius.
• Contribueix a incrementar la motivació dels empleats i a reduir l’absentisme; un impuls positiu en
termes de productivitat.
• Flexibilitat: aquest producte és flexible per a l’empresa pel que fa als productes i serveis a activar
i el col·lectiu d’empleats a incloure, així com per a l’empleat, que pot escollir voluntàriament quins
productes i serveis vol contractar.
• Per a l’empleat, la contractació de productes dins de la retribució flexible és totalment voluntària
i no afecta la seva base de cotització a la Seguretat Social.
• En contractar algun producte o servei ofert a Sabadell Flex Empresa, l’empleat tria voluntàriament
destinar part de la seva retribució salarial com a retribució en espècie per adaptar-la a les seves
necessitats personals i familiars en cada moment.

Si vols més informació, posa’t en contacte amb el teu gestor personal, que t’orientarà i aclarirà qualsevol dubte sobre el producte o truca al 902 323 000.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *