Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que el titular del portal web és:

FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS
CIF.- G58519992
Centre Àgora · Pl. Àgora 1, 1a planta, despatx 2 · 08720 Vilafranca del Penedès
Edifici l’Eina Empresarial · Camí Reial 13-17, 3a planta · 43700 El Vendrell
Carrer Àncora, 3 · 08800 Vilanova i la Geltrú
Tel: 93 810 67 00 fegp@fegp.cat

Inscrita en el registre d’entitats de la Delegació Territorial de Barcelona del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 08/1473

Ultima actualització: 31/03/2020


1. Introducció

El present Avís Legal regula l’ús del portal web www.fegp.cat titularitat de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS.

L’accés al portal web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

2. Acceptació

La utilització del portal web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions i termes d’ús inclosos en el present Avís Legal.
Es recomana als usuaris llegir aquest avís atentament de forma periòdica, ja que les condicions d’ús del citat portal, recollides en l’esmentat Avís, poden ésser modificades.

La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible al portal web, indicant la data de l’última actualització en la part superior del document. Si vostè continua fent ús dels serveis prestats en aquest portal web, una vegada modificades les condicions d’ús d’aquesta, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades en el mateix.

3. Navegació, accés i seguretat

L’accés i navegació en aquest portal web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella. La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.

El titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyat el portal web.

4. Obligacions de l’usuari

4.1 Les condicions d’accés i d’ús d’aquest portal web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari de la mateixa quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, i contraria al present Avís Legal.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el portal web o impedir la normal utilització del mateix per part d’altres usuaris

4.2 Prohibicions

Queda prohibit l’ús d’aquest portal web amb finalitats il·legals o no autoritzades, en concret i sense caràcter taxatiu:

1) Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).
2) Realitzar, usant els continguts d’aquest portal web, qualsevol tipus de publicitat com a enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.
3) Introduir virus informàtics, arxius defectuosos o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través del portal web.

5. Actualitat

La informació que apareix en el present portal web és la vigent en la data de la seva última actualització. La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació del present portal web, podent limitar o no permetre l’accés al mateix.

La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús del present portal web, canvis que seran anunciats convenientment i que entraran en vigor des de la data de publicació en aquest portal web.

6. Contingut del portal web i xarxes socials

La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS es compromet a realitzar els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al present portal web. La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS no garanteix, ni es responsabilitza dels errors al portal web respecte als continguts proporcionats pels tercers anunciants, especialment les conseqüències que poguessin derivar-se dels mateixos.

Només està permès descarregar i imprimir imatges i altra informació continguda al portal web amb finalitats estrictament privades, no lucratives ni comercials, sota el coneixement i acceptació dels presents termes i condicions.

Queda expressament prohibit publicar, reproduir o utilitzar les imatges i qualsevol altra informació continguda al present portal web per butlletins informatius electrònics, intranet d’empreses o internet; així com concedir llicències, vendre o distribuir les imatges per qualsevol mitjà sense l’autorització expressa i per escrit de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS.

La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS en cap cas serà responsable de les manifestacions que poguessin dur a terme l’usuari, l’interessat o el client del servei i l’eventual informació que poguessin intercanviar entre ells. La responsabilitat de les manifestacions efectuades i difoses al present portal web és exclusiva dels qui les realitzin o duguin a terme. Queda prohibida qualsevol tipus de transmissió de dades que l’usuari, l’interessat o el client pugui realitzar al present portal web, a través del mateix o mitjançant altres accessos controlats per la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS que suposi infracció dels drets propietat de tercers, o el contingut dels quals sigui amenaçador, difamatori, obscè o pornogràfic, així com la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o suposi incitació a la realització de d’alguna conducta que pugui ser constitutiva d’infracció penal.

Així mateix, queda prohibida la inclusió i comunicació per part de l’usuari, l’interessat o el client de continguts que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS. Especialment, resta prohibida la inclusió o comunicació d’aquells continguts que es trobin protegits per qualssevol dret de propietat intel·lectual o industrial, a favor de terceres persones, sense el consentiment exprés de les mateixes, així com aquelles manifestacions que menyscabin o desprestigiïn el prestigi o crèdit de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués danyar o impedir el funcionament del portal web, de la xarxa, els equips informàtics de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS o tercers, així com l’accés al portal web per part de la resta d’usuaris, interessats o clients.

la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés a qualsevol usuari interessat o client que realitzi alguna de les conductes relacionades amb caràcter enunciatiu i no limitatiu del present apartat.

7. Propietat intel·lectual

Tota la informació continguda en aquest portal web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció recollits en el Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, o als seus llicenciadors, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d’aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent estigui protegit per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del portal web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis del titular incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició (el ” contingut”) són propietat exclusiva del titular o dels seus llicenciadors, amb tots els drets reservats.

Cap part del contingut del portal web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, tornada a publicar, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mitjà, total o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del titular. No es podrà carregar o tornar a publicar contingut del portal web en cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del portal web queda estrictament prohibit.

El contingut d’aquesta pàgina no ha de ser utilitzat per a difusió pública o amb finalitats comercials, i no ha de ser modificat sense el previ consentiment escrit del titular.

8. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element d’aquest portal web que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no podran utilitzar-se marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al titular

9. Política de Privacitat

Si vol conèixer la nostra política de privacitat o de protecció de dades llegeixi atentament la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

10. Política de Cookies

Si vol conèixer la nostra política de cookies llegeixi atentament la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

11. Enllaços

L’usuari que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web a la de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eximeixi de les responsabilitats derivades de la Llei:

1) L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal però no podrà reproduir-la de cap manera (in-line links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

2) Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que impliquin a aquest portal web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les de la mateixa i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens a ella de manera que:

(I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts;

(II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial;

(III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS o

(IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

3) No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS , els seus treballadors o sobre les activitats que desenvolupa.

4) En cap cas, s’expressarà a la pàgina on se situï l’enllaç que la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS ha prestat el seu consentiment per a la inserció del mateix o que, d’una altra forma, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

5) Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el portal web de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, en la forma establerta en aquesta clàusula.

6) La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que:

(I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.);

(II) indueixin o puguin induir en l’usuari a la falsa concepció que la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent;

(III) resultin inadequats o no pertinents amb l’activitat de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, en atenció al lloc, continguts i temàtica de l a pàgina web del remitent.
En qualsevol cas, la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS es reserva el dret a prohibir els enllaços al seu portal web i a exigir la seva retirada quan aquests no compleixin les condicions exigides en aquest apartat.

12. Responsabilitat

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització del portal web.

La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l’empresa, dels retards o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics.

La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en aquest portal web.

De la mateixa manera, la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, tampoc es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través del portal web , excepte en aquells supòsits previstos en l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari consideri que existeix una pàgina web enllaçada amb continguts il·lícits o inadequats haurà de posar-los en coneixement de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, seguint el procediment establert a l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.

Els enllaços no representen necessàriament l’existència de relació entre la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, i els particulars i entitats titulars de les pàgines a les quals donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d’elles. La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen al seu portal web.

La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponiblitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a ella.
La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS s’eximeix de responsabilitat en quant a les “cookies” que tercers aliens poguessin instal·lar en el disc dur de l’ordinador de l’usuari.

La FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal web i/o als serveis, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris interessats o client que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, si escau, resultin d’aplicació.

13. Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que calgués efectuar hauran d’enviar un correu electrònic a fegp@fegp.cat o enviar una comunicació escrita al FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS (Carrer Àncora, 3, 08800, Vilanova i la Geltrú).

14. Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest portal web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest portal web serà de competència dels tribunals de Vilanova i la Geltrú.

FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS, 2020 ©Tots els drets reservats.