Relacions Laborals

Amb el compromís d’ajudar a les empreses, la FEGP també treballa en la formació, sobre àmbits dins de la negociació col·lectiva i les relacions laborals gràcies a la participació de Foment i del departament d’Empresa i Treball. Així doncs, presentem un pla de Formació que es configura com un seguit de jornades i tallers on el contigut de les quals tenen com a objete exposar i debatre les funcions i matèries de l’àmbit de la negociació col·lectiva, diàleg social i les relacions laborals.

Aquestes jornades són 100% bonificables i amb certificat d’assistència.

A continuació trobareu els detalls de les sessions que conformen aquest projecte.

2023

Igualtat de Gènere a les Empreses

· Dia: 19 d’ abril
· Hora: 10:00 a 12:00h
· Modalitat: Virtual
· Ponent: Glòria Forns, Consultora de benestar organitzacional i coach executiva, especialitzada en Estrès laboral i Burnout, Igualtat i Assetjament.

· Continguts:

 • Sensibilització, formació i promoció en matèria d’igualtat de gènere
 • Donar a conèixer els beneficis d’aplicar mesures d’igualtat a les empreses
 • Protocols de les empreses: assetjament, selecció i contractació,comunicació i llenguatge, imatge i publicitat no sexista
 • La igualtat en la RSC. Incorporació de la visió de gènere a la RSC
 • Actualització normativa en matèria d’igualtat de gènere
 • Mesures d’igualtat d’oportunitats en el marc de la negociació col·lectiva
 • Igualtat retributiva, obligacions en matèria d’igualtat retributiva,mesures que incideixen en la bretxa salarial
 • Negociació de Plans d’Igualtat
 • Promoció de la implementació de les eines acordades en el Consell de Relacions Laborals de Catalunya.
 • Registre i Auditoria Salarial. Descripció i valoració dels llocs de treball amb perspectiva de gènere.

Protocols per a prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe

· Dia: 10 de maig
· Hora: 10:00 a 12:00h
· Modalitat: Virtual
· Ponent: Glòria Forns, Consultora de benestar organitzacional i coach executiva, especialitzada en Estrès laboral i Burnout, Igualtat i Assetjament.
· Continguts:

 • Què és l’assetjament laboral i que es l’assetjament sexual
 • Quina és l’operativitat del protocol de prevenció
 • Detecció i tractament d’aquestes conductes
 • Quines són les responsabilitats de l’empresa en relació amb la investigació i la tramitació d’aquests casos o com implementar i aplicar efectivament un protocol de prevenció
 • Actuació davant l’assetjament a l’empresa

Gestió de l’absentisme. Eines i solucions

Data:
Hora:
Modalitat: Virtual
Continguts:

L’absentisme és un problema important per a les empreses donat l’increment dels indicadors dels últims anys. Durant la jornada s’analitzaran les principals causes i repercussions, així com les eines i possibles solucions per gestionar-lo i aturar-lo. El contingut orientatiu de la jornada és:

 • Dades sobre absentisme.
 • Anàlisi de les principals causes
 • Com influeix l’absentisme a l’empresa?
 • Diagnòstic organitzacional, cultura empresarial i estils de lideratge.
 • Factors personals i relacionats amb la qualitat laboral.
 • Plans d’acció

El repte de captar i fidelitzar talent

Data:
Hora:
Modalitat: Virtual
Continguts:
La captació i manteniment del talent ha passat de ser una estratègia a una necessitat per a les empreses. En un context basat en les estratègies digitals, la marca personal i empresarial cobra especial importància. L’objectiu de la jornada és analitzar els punts claus per atraure i captar talent així com analitzar els beneficis de situar les persones al centre de les organitzacions, integrant les polítiques de RSC.

Situació actual dels acomiadaments i les seves conseqüències

Data:
Hora:
Modalitat: Virtual
Continguts:
L’extinció del contracte de treball suposa la terminació de la relació laboral entre empresa i treballador. Les causes poden ser: les consignades vàlidament al contracte, mobilitat funcional, mutu acord entre les parts, expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, mort, jubilació, incapacitat o extinció de la personalitat jurídica del contractant, dimissió o abandó del treballador, mort, gran invalidesa o incapacitat permanent, total o absoluta del treballador, jubilació del treballador, força major o acomiadament (en qualsevol de les seves modalitats). Mitjançant l’acomiadament l’empresari pren la decisió unilateral d’acabar amb la relació laboral que manté amb un treballador. En aquestes acció s’analitzaran qüestions com: Tipus d’acomiadaments (amb especial referència a la carta d’acomiadament), requisits en atenció a les diferents causes que el poden motivar i conseqüències de l’acomiadament: procedència, improcedència i nul·litat.

Novetats respecte a les gestions amb la tresoreria general de la seguretat social: nou portal importass

Data:
Hora:
Modalitat: Virtual
Continguts:
Cada vegada són més els processos que es mecanitzen o s’efectuen de manera telemàtica i en ocasions les tasques habituals fan difícil trobar el temps per treure profit de les eines que l’administració posa al nostre abast. En aquesta sessió responsables de la TGSS traslladaran el potencial d’aquestes eines i donaran a conèixer el portal IMPORTASS mitjançant el qual es pot obtenir informació, efectuar tràmits telemàtics o atorgar poders, entre altres aspectes destacables. El contingut d’aquesta jornada permetrà conèixer la Seu electrònica de la Seguretat Social (SEDESS), el nou portal IMPORTASS, el registre d’apoderaments (RASS), així com la resta d’eines que es posen a disposició de les empreses per agilitzar els diferents tràmits amb aquesta entitat.


2022

Sessió 1: Habilitats per a la negociació (I)

Data: dimecres 27 d’abril de 2022
Hora: 9h30
Modalitat: Virtual
Continguts:

 • La capacitat comunicativa. Desenvolupar l’escolta activa
 • Autogestió emocional en situació de conflictes d’interés
 • Treballant l’asertivitat
 • Diàleg i discussió
 • Mètodes de detecció i diagnòstic del conflicte

Metodologia: La formadora, mitjançant casos pràctics, va desenvolupant la sessió intercalant teoria i pràctica. Els assistents tenen un paper actiu en haver d’interactuar i participar amb la seva experiència en el desenvolupament del taller. 

PONENT

Ansel Guillamat Rubio
Psicòloga i Mediadora. Máster en Gestió de conflictes: Mediació IL3·UB (2001) Formadora  i docent en Màsters i programes formatius en la Gestió i Resolució de conflictes. Consultora en gestió i resolució dels conflictes en les organitzacions amb més de 25 anys d’experiència. Directora de projectes de Logos Media SL

Sessió 2: Habilitats per a la negociació (II)

Data: dimecres 4 de maig de 2022
Hora: 9h30
Modalitat: Virtual
Continguts:

 • La comunicació no violenta en les relacions
 • Identificació de posicions, interessos i necessitats
 • El mètode de Negociació de Harvard i les seves tècniques
 • Eficàcia en la negociació
 • Habilitats i tècniques mediadores per a la resolució de conflictes.

Metodologia: Conté breus exposicions teòriques, a partir de les quals es generen aportacions mútues amb els participants, en una comunicació activa orientada a aprofundir en les eines i tècniques mediadores aplicades a diverses situacions.

PONENT

Anna Vall Rius
Advocada i mediadora, doctora en dret, professora associada de la Universitat de Barcelona en Mitjans Alternatius de Resolució de conflictes. Directora de Logos Media i co-directora del Màster de Mediació i gestió eficiente de Conflictes organitzat per Logos Media i el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya.

Una situació conflictiva mal gestionada incideix clarament en la davallada del rendiment, la desmotivació i el absentisme laboral. En conseqüència acaba afectant al nivell i a la productivitat de la pròpia empresa. Es fonamental potenciar les pròpies habilitats negociadores i de gestió col·laborativa de discrepàncies, per tal d’optimitzar les competències personals en la gestió del diàleg social i en l’abordatge i solució negociada dels conflictes que puguin sorgir a l’àmbit empresarial i laboral.

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.

Sessió 3: Promoció de la Igualtat de Gènere a les empreses (I)

Data: dimecres 1 de juny de 2022
Hora: 9h30
Modalitat: Virtual
Continguts:

 • Sensibilització i promoció en matèria d’igualtat de gènere
 • Donar a conèixer els beneficis d’aplicar mesures d’igualtat a les empreses
 • Actualització normativa en matèria d’igualtat de gènere
 • La igualtat retributiva
 • Obligacions en matèria d’igualtat retributiva
 • Mesures que incideixen en la bretxa salarial
 • Promocionar la Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones i trencar mites en torn a la bretxa salarial, del Consell de Relacions Laborals.

Metodologia: La formadora mitjançant casos pràctics va desenvolupant la sessió intercalant teoria i pràctica. Els assistents assoleixen un paper actiu al tenir que interactuar i participar amb la seva experiència en el desenvolupament del taller.

PONENT

Gemma Fabregat Monfort
Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de València. Llicenciada en Dret per aquesta mateixa universitat amb premi extraordinari de llicenciatura (1997) i Doctora en Dret també per la Universitat de València amb premi extraordinari (2001), la seva tesi doctoral a propòsit de la mobilitat funcional va rebre així mateix el premi del CES-Comunitat Valenciana a la millor tesi doctoral en matèria sociolaboral.

Sessió 4: Promoció de la Igualtat de Gènere a les empreses (II)

Data: dimecres 8 de juny de 2022
Hora: 9h30
Modalitat: Virtual
Continguts:

 • Mesures per a la igualtat efectiva de dones i homes que tinguin en compte el respecte a la igualtat i la no discriminació
 • Accions positives i mesures d’igualtat d’oportunitats en el marc de la negociació col·lectiva
 • Plans d’Igualtat de gènere
 • Protocols per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe
 • Promocionar la implementació de les Eines acordades al Consell Relacions Laborals de Catalunya: el Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa, la Guia d’elaboració del protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa i el Decàleg de tolerància zero l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa.

PONENT

Metodologia: La formadora mitjançant casos pràctics va desenvolupant la sessió intercalant teoria i pràctica. Els assistents assoleixen un paper actiu al tenir que interactuar i participar amb la seva experiència en el desenvolupament del taller.

Gemma Fabregat Monfort
Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de València. Llicenciada en Dret per aquesta mateixa universitat amb premi extraordinari de llicenciatura (1997) i Doctora en Dret també per la Universitat de València amb premi extraordinari (2001), la seva tesi doctoral a propòsit de la mobilitat funcional va rebre així mateix el premi del CES-Comunitat Valenciana a la millor tesi doctoral en matèria sociolaboral.

Sessió 5: Criteris salarials en el context de crisi

Data: dimarts 15 de novembre de 2022
Hora: 9h15
Modalitat: Virtual
Continguts:

En el context actual, de crisis sanitària que ha comportat que les empreses per causes alienes a la seva voluntat, han tancat les seves instal·lacions, paralitzat les seves activitats o les han reduït dràsticament, aquestes s’estan veient obligades a replantejar-se les polítiques en matèria retributiva davant la cada vegada més accentuada necessitat d’establir mesures de contenció i racionalització de la despesa que han de combinar-se amb una adequada política de motivació i retenció de talent.

Així doncs, els Departaments de RRHH han d’afrontar aquesta situació amb polítiques que prenguin en consideració la situació financera interna i l’escenari general de mercat i haurà d’afrontar decisions que van des de l’eventual congelació i/o eventual desvinculació salarial o la redefinició de partides salarials fixes i variables que prenguin en consideració els resultats de grup / àrea o l’establiment de sistemes de retribució flexible.

En un entorn econòmic com el present, la productivitat es destaca com un paràmetre fonamental per a l’adopció de decisions en matèria retributiva. Però, quina és la capacitat actual que tenen les empreses per pagar en funció de la productivitat?

Es tracta d’una qüestió que s’està plantejant tant en les negociacions entre els agents socials, com en la negociació col·lectiva i en el si de les empreses.

PONENT

José Miguel Vilalta
Economista i advocat. PDG per IESE. Control de Gestió per ESADE. Empresari a Matching Place SL i a Red Label Solutions SL. Assessor i professor en diferents escoles de negoci i en formació in Company a diverses empreses.