L’Autòdrom Terramar preveu 10 actuacions per preservar la connectivitat ecològica de l’entorn

Notícies d'empresa

La Riera de Ribes, els boscos i els espais oberts que envolten l’Autòdrom Terramar fan que aquest entorn pugui actuar com a connector ecològic en l’àmbit local.

La documentació ambiental redactada pels ambientòlegs de l’estudi Traça ambiental tracta àmpliament aquest aspecte i, de fet, és un dels objectius específicament descrits en el projecte de recuperació de l’Autòdrom el de “preservar i potenciar els espais d’interès connector de l’àmbit, tot millorant la connectivitat ecològica associada corresponent a la riera de Ribes i fomentant els valors naturals que han motivat la seva inclusió en espais protegits”.

Llegeix la notícia sencera amb les 10 actuacions.

04.06.2020