Què és un Pla d’Igualtat? La meva empresa n’ha de fer un?

Notícies d'empresa

Des del 7 de març de 2021 les empreses de més de 100 persones treballadores, han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat. Per això, Gestingral ha elaborat un article per aclarir els principals dubtes que poden sortir d’aquest Real Decret-llei 6/2019:

Què és un Pla d’Igualtat?

Un pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, entre elles la salarial. Els plans d’igualtat fixen els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

Llegeix l’article sencer

05.05.2021