20.11.2019 · Posicionament FEGP Polígon Industrial Sant Marçal-Cal Vies

Comunicats de premsa

Sobre el projecte de polígon industrial Sant Marçal-Cal Vies, situat entre Castellet i la Gornal, l’Arboç i Castellví de la Marca, la Junta Directiva de la FEGP vol fer les següents consideracions:

Fa 8 anys que s’està treballant el Pla Territorial del Penedès, que ha d’aportar una visió global del territori. Mentre aquest pla no estigui acabat, no considerem recomanable fer una modificació puntual per implantar una nova activitat logística, en tot cas el que caldria és accelerar els treballs del Pla Territorial.

Pensem que la ubicació d’aquests grans equipaments industrials, per la seva necessitat i abast, requereixen d’una anàlisi profunda i d’un consens amb dimensió de país, que prevegi les adequades compensacions pels territoris que hagin d’acollir-les.

Entenem que no s’han de fer actuacions aïllades sense tenir una visió integral del territori, sent el paisatge i la vinya uns dels seus valors mediambientals més rellevants, amb un fort impacte econòmic i social a protegir i compatibilitzar amb el desenvolupament de noves activitats.

I finalment, abans d’obrir-nos a nous desenvolupaments, cal arribar a la convicció que les actuals disponibilitats estan esgotades, contemplant la revisió dels actuals polígons industrials ja existents al Penedès, amb la finalitat que de la seva reforma, potenciació o reorientació es pugui respondre adequadament a les necessitats existents.

Des de la FEGP demanem que es tinguin en compte principis de sostenibilitat a l’hora de prendre tota decisió: viabilitat econòmica, però també social i, sobretot, mediambiental, ja que aquest és un dels principals actius competitius del nostre territori, sense tancar-nos a nous desenvolupaments industrials, si arribem a la conclusió que s’ha esgotat la disponibilitat i aporten valor afegit, directe i indirecte, al Penedès.